Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ

Địa chỉ liên hệ

Tại  Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam
Họ tên: Nguyễn Văn Phúc (Mười)
Email: tienhungnvc@gmail.com
Điện thoại:01237689545
Địa chỉ: Hương Lộc - Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 2

Lượt truy cập: 205631

THÔNG BÁO KHEN THƯỞNG ĐẦU NĂM MỚI
03-02-2016
TỘC NGUYỄN VĂN –HƯƠNG LỘC                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             HỘI KHUYẾN HỌC                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
         =========##=========                                                 ==========##==========
                                                                                                                               Quế Sơn ngày 1/2/2016
 
                                                              THÔNG BÁO
                                   ( Về việc khen thưởng nhân dịp tết Bính Thân )
 
 Kính gởi :Toàn thể người con của gia tộc Nguyễn Văn – Hương Lộc
 
  Theo kế hoạch hoạt động của Hội khuyến học về khen thưởng dịp đầu xuân Bính Thân.
  Theo tinh thần cuộc họp Ban chấp hành Hội khuyến học ngày 31/1/2016
  Nay Ban chấp hành Hội khuyến học thông báo đến toàn thể người con của gia tộc với nội dung sau:

 + Đối tượng được khen: đổ vào các trường chuyên nghiệp từ Trung cấp, Cao đẳng và Đại học trong
năm học 2015-2016.
 + Thời gian tổ chức: Lúc 8 giờ ngày mồng một tết Bính Thân
 + Địa điểm: Tại Từ đường gia tộc
  Vậy Ban chấp hành Hội khuyến học kính mời toàn thể người con gia tộc đến dự buổi lể cúng tế đầu
năm của gia tộc và tôn vinh các cá nhân gia tộc có thành tích cao trong học tập

                                                                                                                                  TM BCH         
                                                                                                                   Nguyễn Văn Tiến Hùng


                                                                        DANH SÁCH  KHEN THƯỞNG

TT HỌ VÀ TÊN Phái  nhánh Đổ vào  Ghi chú
1 Nguyễn Thị Hoàng Duyên 2 4a Đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh  
2 Nguyễn Thị Ngọc Vinh 2 4a Đại học kinh tế thành phố  Đà Nẵng  
3 Nguyễn Thị Thi Ngọc 2 4a Đại học Worcester state. Mỹ