Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ

Địa chỉ liên hệ

Tại  Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam
Họ tên: Nguyễn Văn Phúc (Mười)
Email: tienhungnvc@gmail.com
Điện thoại:01237689545
Địa chỉ: Hương Lộc - Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 5

Lượt truy cập: 299268

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH KHEN THƯỞNG HÈ NĂM 2015
10-06-2015
TỘC NGUYỄN VĂN –HƯƠNG LỘC                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        HỘI KHUYẾN HỌC                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       =========##=========                                                    ==========##==========
                                                                                                                                     Quế Sơn ngày 8/6/2015
                                                                 THÔNG BÁO
                                 Về việc khen thưởng năm học 2014-2015
 
 Kính gởi :…………………………………     Phái …. Nhánh :…..
 trong ban chấp hành Hội khuyến học tộc Nguyễn Văn – Hương Lộc các nội dung sau đây:
 
I-Kế hoạch khen thưởng
   Theo kế hoạch hoạt động của Hội khuyến học về khen thưởng của Hội vào dịp hè năm học 2014-2015
và kỷ niệm lần phát thưởng thứ 20. Nay ban thường trực hội khuyến học xin thông báo đến toàn thể các
anh trong ban chấp hành hội khuyến học tộc Nguyễn Văn – Hương Lộc lập danh sách khen thưởng cá nhân
trong gia tộc theo đầu phái, nhánh mình phụ trách ( theo mẫu bên dưới ):
+ Đối tượng được khen thưởng :
* Học sinh phổ thông từ mẫu giáo đến lớp 12:
 - Có thành tích học tập từ tiên tiến và giỏi.
 - Các thành tích trong các cuộc thi học sinh giỏi từ cấp trường trở lên.
* Sau phổ thông
 Tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp từ trung cấp trở lên ở các năm nhưng chưa được khen thưởng
+ Người nhận: Nguyễn Văn Ngọc Lưu  hoặc  Nguyễn Văn Tiến Hùng
+ Ngày nộp chậm nhất : 13/6/2015
( Hình thức gởi bằng văn bản hoặc qua địa chỉ mail: tienhungnvc@gmail.com
 II-Họp Ban chấp hành
    Ban chấp hành Hội khuyến học họp bàn công tác khen thưởng vào lúc 19 giờ 30 ngày 13 tháng 6 năm 2015.
Thành phần:  -  Mời bác Mười tộc trưởng và chú Nguyễn Ngọc nguyên chủ tịch hội khuyến học.
                      -  Toàn thể ban chấp hành hội khuyến học            
  Địa điểm họp: Nhà Nguyễn Tiến Hùng.
  Vậy kính mong các anh trong Ban chấp hành Hội khuyến học đến dự đông đủ , đúng giờ để cuộc họp thành công
                                                                                             ( Thông báo này thay cho giấy mời )                      
                                                                                                                    TM BCH
                                                                                                                        CT
                                                                                               Nguyễn Văn Tiến Hùng    

                                                                         
 
                                                                      MẪU TỔNG HỢP KHEN THƯỞNG
 
TT    HỌ VÀ TÊN
(  Chữ in hoa )
Phái  nhánh Kết quả học tập Thành tích khác Ghi chú ( là con của ai…)
1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
 
 Lưu ý : Phần thành tích khác gồm:
* Học sinh phổ thông từ mẫu giáo đến lớp 12 gồm
- Các thành tích trong các cuộc thi học sinh giỏi từ cấp trường trở lên.
* Sau phổ thông
 Tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp từ Trung cấp trở lên ở các năm nhưng chưa được khen  thưởng ( Ghi rõ tốt nghiệp trường nào )