Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ

Địa chỉ liên hệ

Tại  Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam
Họ tên: Nguyễn Văn Phúc (Mười)
Email: tienhungnvc@gmail.com
Điện thoại:01237689545
Địa chỉ: Hương Lộc - Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 8

Lượt truy cập: 196008

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔNG HỢP DANH SÁCH
31-08-2014
                                               HỘI ĐỒNG GIA TỘC NGUYỄN VĂN – Làng : Hương Lộc
 
 
                                                                         THÔNG BÁO
                                                         (Về việc làm gia phả điện tử )
 
    Theo thống nhất của toàn thể gia tộc, để hoàn thành bộ gia phả của dòng họ trên trang web của gia tộc.
Hội đồng gia tộc thông báo cho đầu phái, chi, nhánh phải hoàn thiện việc thống kê gia phả của gia tộc từ
đời thứ 11 trở về sau  theo mẫu thống kê sau.
    Thời gian hoàn thành trước ngày 29 tháng 11 năm 2014
    Khi hoàn thành xin gởi về Ban biên tập gia phả bằng văn bản hoặc theo địa chỉ mail: tienhungnvc@gmail.com
    Vậy Hội đồng gia tộc đề nghị những thành viên đã nhận nhiệm vụ thực hiện tốt công việc này.
 
                                                                                                                 TM Hội đồng gia tộc
                                                                                                                        Tộc trưởng
          
                                                                                                                   Nguyễn Văn Phúc