Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ

Địa chỉ liên hệ

Tại  Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam
Họ tên: Nguyễn Văn Phúc (Mười)
Email: tienhungnvc@gmail.com
Điện thoại:01237689545
Địa chỉ: Hương Lộc - Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 6

Lượt truy cập: 299308

KẾ HOẠCH KHEN THƯỞNG NĂM 2014
02-07-2014
TỘC NGUYỄN VĂN – HƯƠNG LỘC                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              HỘI KHUYẾN HỌC                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
============& &============                                          =========& &===========
Sô : 03/ TBKH                                                                                               Hương An  ngày 6 tháng 7 năm 2014
                                                                                         THÔNG BÁO
                                                                          ( V/v khen thưởng năm học 2013-2014)
            
Kính gởi : các thành viên thuộc BCH Hội khuyến học tộc NGUYỄN VĂN-Làng : HƯƠNG LỘC
 
      Theo kế hoạch của Hội khuyến học về công tác khen thưởng con cháu gia tộc có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện trong năm học 2013-2014.
Nay Ban thường trực Hội khuyến học xin thông báo
I. LẬP DANH SÁCH
      Các thành viên của BCH Hội khuyến học tổng hợp danh sách con, cháu của phái, chi, nhánh mình phụ trách có thành tích tốt trong học tập
và rèn luyện trong năm học 2013-2014, theo mẫu sau:
 
TT HỌ VÀ TÊN Phái Chi Nhánh Lớp Trường Thành tích học tập Thành tích khác Ghi chú
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  
10                  
11                  
12                  
13                  
Ghi chú:  Khi lấy danh sách về thành tích khác gồm :
-      Thi đạt giải các loại ở các cấp từ cấp trường đến Quốc gia .
-      Đổ Tú tài
-      Tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp các năm  chưa khen thưởng  .
 Danh sách nầy các phái ; chi ; nhánh lập và nộp về cho NGUYỄN VĂN LƯU hoặc NGUYỄN VĂN TIẾN HÙNG  trước ngày 8 tháng 7 năm 2014( nhằm ngày 12/6/ Giap Ngọ ) để kịp thời tổng hợp .
II. KẾ HOẠCH PHÁT THƯỞNG
 1-Họp toàn thể BCH Hội khuyến học vào lúc 19 giờ 30 ngày 12/7/201 ( nhằm 16/6/Giap Ngọ )
 Địa điểm :  Nhà Nguyễn Tiến Hùng  ; Vậy kính mời toàn thể Ban chấp hành tham dự
 2- Ngày phát thưởng tại Tộc :  Ban thường vụ  dự kiến kế hoạch phát thưởng như sau
8 giờ ngày 19/7/2014(  nhằm 23/6/Giáp Ngọ )
 
                                                                                                          TMBCH
                                                                                                             CT
                                                           
                                                                                               NGUYỄN VĂN TIẾN HÙNG