Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ

Địa chỉ liên hệ

Tại  Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam
Họ tên: Nguyễn Văn Phúc (Mười)
Email: tienhungnvc@gmail.com
Điện thoại:01237689545
Địa chỉ: Hương Lộc - Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 6

Lượt truy cập: 299284

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG NĂM 2019
28-07-2019
                                                         TỘC NGUYỄN VĂN –HƯƠNG LỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                HỘI KHUYẾN HỌC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                            =========##========= ==========##==========
                                                                                                                                              Quế Sơn ngày 14/7/2019
                                                                                                   THÔNG BÁO
                                                                      ( Về việc khen thưởng năm học 2018-2019 )

Kính gửi: Con cháu Tộc Nguyễn Văn - Hương Lộc.

I-Kế hoạch khen thưởng
Theo kế hoạch hoạt động của Hội khuyến học về khen thưởng của Hội vào dịp hè năm học 2018-2019. Nay Ban thường trực Hội khuyến học xin thông báo đến toàn thể các anh trong Ban chấp hành Hội khuyến học tộc Nguyễn Văn – Hương Lộc lập danh sách khen thưởng cá nhân trong gia tộc theo đầu phái, nhánh mình phụ trách ( theo mẫu mặt sau )

   1-Đối tượng được khen
* Học sinh phổ thông từ mẫu giáo lớn đến lớp 12 năm học 2018-2019:
-Có thành tích học tập từ tiên tiến và giỏi.
- Các thành tích trong các cuộc thi học sinh giỏi từ cấp trường trở lên.
- Tốt nghiệp trung học phổ thông năm học
* Sau phổ thông
Tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp từ Trung cấp trở lên ở các năm nhưng chưa được khen thưởng
+ Người nhận : Nguyễn Văn Ngọc Lưu hoặc Nguyễn Văn Tiến Hùng
+ Ngày nộp chậm nhất : 4/8/2019
( Hình thức gởi bằng văn bản hoặc qua địa chỉ mail: tienhungnvc@gmail.com
   2- Tổ chức phát thưởng
Lúc 8 giờ ngày 11/8/2019( nhằm ngày 11/7/ Kỷ Hợi )
Địa điểm : Tự đường gia tộc
Thành phần : Hội đồng gia tộc ; BCH Hội Khuyến học ; Đại biểu ; con cháu toàn gia tộc và con cháu gia tộc có nhận thưởng
Kính mong toàn thể con cháu gia tộc đến dự buổi phát thưởng để cho công tác khuyến học ngày càng phát triển

II- Họp ban chấp hành
Ban chấp hành Hội khuyến học họp bàn công tác khen thưởng vào lúc 19 giờ 30 ngày 4 tháng 8 năm 2019.
Thành phần :- Mời Bác Mười Tộc trưởng và Chú Nguyễn Ngọc Chủ tịch Hội đồng gia tộc.
-Toàn thể Ban chấp hành Hội khuyến học
Địa điểm họp : Nhà Nguyễn Tiến Hùng
Vậy kính mong các anh trong Ban chấp hành Hội khuyến học đến dự đông đủ , đúng giờ để cuộc họp thành công

                                                                              ( Thông báo nầy thay cho giấy mời )
                                                                                                 TM BCH
                                                                                                     CT

                                                                                     Nguyễn Văn Tiến Hùng


MẪU TỔNG HỢP KHEN THƯỞNG
TT HỌ VÀ TÊN
(Chữ in hoa )
Phái Nhánh Chi Lớp- Trường Kết quả học tập Thành tích khác Ghi chú ( con của…)
1                
2                
3                
4                


Lưu ý : Phần thành tích khác gồm :
* Học sinh phổ thông từ mẫu giáo đến lớp 12 gồm
- Các thành tích trong các cuộc thi học sinh giỏi từ cấp trường trở lên và tốt nghiệp THPT
* Sau phổ thông : Tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp từ Trung cấp trở lên ở các năm nhưng chưa được khen thưởng ( Ghi rõ tốt nghiệp trường nào )