Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ

Địa chỉ liên hệ

Tại  Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam
Họ tên: Nguyễn Văn Phúc (Mười)
Email: tienhungnvc@gmail.com
Điện thoại:01237689545
Địa chỉ: Hương Lộc - Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 1

Lượt truy cập: 205634

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG NĂM 2017
11-08-2017
TỘC NGUYỄN VĂN –HƯƠNG LỘC                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        HỘI KHUYẾN HỌC                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       =========##=========                                               ==========##==========
                                                                                                  Quế Sơn ngày 28/7/2017

                                                         THÔNG BÁO
                   ( Về việc khen thưởng năm học 2016-2017  và Đại hội Hội khuyến học  )

Kính gởi: Con cháu gia tộc Nguyễn Văn – Hương Lộc các thông tin như sau:
 
I- Kế hoạch khen thưởng
  Theo kế hoạch hoạt động của Hội khuyến học về khen thưởng hè năm học 2016-2017.
Nay Ban thường trực Hội khuyến học xin thông báo đến toàn thể con cháu trong gia tộc
Nguyễn Văn – Hương Lộc lập danh sách khen thưởng cá nhân trong gia tộc ( theo mẫu )

1. Đối tượng được khen:
* Học sinh phổ thông từ mẫu giáo đến lớp 12 gồm:
- Có thành tích học tập tốt từ tiên tiến và giỏi.
- Các thành tích trong các cuộc thi học sinh giỏi từ cấp trường trở lên.
- Tốt nghiệp THPT.
* Sau phổ thông :
 Tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp từ Trung cấp trở lên ở các năm nhưng chưa được khen 
thưởng.

2. Tổng hợp danh sách
 + Cá nhân gởi kết quả cho các thành viên BCH phụ trách các đầu phái, nhánh để tổng hợp và
gởi lên BCH
+  Người nhận BCH : Nguyễn Văn Ngọc Lưu hoặc Nguyễn  Văn Tiến Hùng.
+  Ngày nộp  cho BCH chậm nhất : 11/8/2016.
( Hình thức gởi bằng văn bản hoặc qua địa chỉ mail: tienhungnvc@gmail.com
 3. Dự kiến tổ chức phát thưởng vào 9 giờ 30ngày 20/8/2017(Chủ nhật) ( mồng 29 tháng 6 nhuận,
năm Đinh Dậu )
  
II- Kế hoạch Đại hội nhiệm kỳ :2017-2022.
- Dự kiến tổ chức Đại hội vào lúc 8 giờ ngày 20/8/2017 (Chủ nhật,  mồng 29 tháng 6 nhuận,
năm Đinh Dậu).
- Hình thức Đại hội : Đại hội toàn thể Hội viên Hội khuyến học của tộc.

III- Họp BCH.
 Mời BCH Hội khuyến học họp  vào lúc 7 giờ 30 ngày  12  tháng  8  năm 2017 .
 Địa điểm họp : Nhà Nguyễn Văn Tiến Hùng .
 Vậy BCH Hội khuyến học xin thông báo đến toàn thể con cháu gia tộc ,kính mời về dự buổi
phát thưởng  và Đại hội tại nhà thờ gia tộc .
Thông báo này thay cho giấy mời
   
                                                                                        TM BCH
                                                                                    Chi hội trưởng
 
                                                                              Nguyễn Văn Tiến Hùng