Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ Gia phả dòng họ

Địa chỉ liên hệ

Tại  Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam
Họ tên: Nguyễn Văn Phúc (Mười)
Email: tienhungnvc@gmail.com
Điện thoại:01237689545
Địa chỉ: Hương Lộc - Hương An - Quế Sơn - Quảng Nam

Thống kê truy cập

Trực tuyến: 8

Lượt truy cập: 196023

HỘI ĐỒNG GIA TỘC THÔNG BÁO
15-07-2017
                                            HỘI ĐỒNG  GIA TỘC
                                 TỘC NGUYỄN VĂN – HƯƠNG LỘC
                                                                   Hương An  ngày 15 tháng 6 năm 2017
 
                                                     THÔNG BÁO
                             HỘI ĐỒNG GIA TỘC – TỘC NGUYỄN VĂN.

Theo sự  đề nghị của Ông trưởng Tộc vào ngày 17/3/ Đinh Dậu bầu lại Hội đồng gia tộc cũng như thành lập các
Ban của HĐGT được tập thể thống nhất .
Hội đồng gia tộc đã tiến hành họp để bầu các chức danh như sau :
I - THƯỜNG TRỰC HĐGT
TT Họ và tên Phái Chi Nhánh Chức danh
1 Nguyễn Văn Ngọc 2 1 4b Chủ tịch
2 Nguyễn Văn Ngọc Anh 2 1 1 Phó chủ tịch
3 Nguyễn Văn Chính 1     Phó chủ tịch
4 Nguyễn Văn Nhựt 1     UV
5 Nguyễn Văn Tiến Hùng 2 1 4a UV
II - CÁC BAN HĐGT
TT Họ và tên Phái Chi Nhánh Chức danh
1 Nguyễn Văn Ngọc Anh 2 1 4b TB Ban xây dựng
2 Nguyễn Văn Lập 2 1 3 TB Ban tế lể 
3 Nguyễn Văn  Sum 2 1 4a TB Ban gia phả
4 Nguyễn Văn Khoa 2 1 2 TB Ban đời sống
III-  CÁC TRƯỞNG ĐẦU NHÁNH .
TT Họ và tên Phái Chi Nhánh Chức danh
1 Nguyễn Văn  Phúc 1     Trưởng nhánh
2 Nguyễn Văn  Chín 2 1 1 Trưởng nhánh
3 Nguyễn Văn  Khoa 2 1 2 Trưởng nhánh
4 Nguyễn Văn  Anh 2 1 3 Trưởng nhánh
5 Nguyễn Văn Hạ 2 1 4a Trưởng nhánh
6 Nguyễn Văn Tự 2 1 4b Trưởng nhánh
7 Nguyễn Văn  Mênh 2 1 5 Trưởng nhánh
8 Nguyễn Văn Cân 2 1 6 Trưởng nhánh
9 Nguyễn Văn  Vệ 2 5   Trưởng nhánh
 
IV-TỘC TRƯỞNG
TT Họ và tên Phái Chi Nhánh Chức danh
1 Nguyễn Văn  Phúc 1     Tộc trưởng  
 
                   Nay HĐGT thông báo đến toàn thể con dân gia tộc được biết và liên hệ.

                                                                                                            TM HĐGT
                                                                                                                  CT
                                                                                                      Nguyễn Văn Ngọc